PRIVACYVERKLARING

Stichting GildeLab respecteert de privacy van de bezoekers van de Website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met one klanten hebben wij daarom en beleid geformuleerd en geimplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het dol ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobile telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van de Website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. De huidige op de Website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de Website bezoekt, totdat en nieuwe versie de huidige versie vervangt.


Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

1.    Website (hierna ok "de website"): Het GildeLab

2.   Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ok: "De beheerder"): Stichting GildeLab , gevestigd te Ferdinand Huyckstraat 60 , 1061 HW, Amsterdam, kvk-nummer:60317884Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlik. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden nit gebruiken voor commercièle, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commercièle aanbiedingen en in het bijzonder net gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.Artikel 3 - De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaaties, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wize dan ook, van het geheel of slechts en onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordeliike, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.Artikel 4 - Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment: de toegang an en bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of en gedeelte van de website alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette de website tijdelijk nit beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of en van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U diet zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt. De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd: vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy De beheerder is niet verantwoordelik voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. Indien de beheerder betrokken raakt bij en geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Stichting GildeLab . Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geidentificeerde of identificeerbare natuurlijke person; als identificeerbaar word beschouwd en natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geidentificeerd, met name an de hand van en identificator zoals en naam, en identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of en of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of social identiteit. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met on op te nemen via info@hetgildelab.nl  Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van en kopie van en geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze an hen verstrekt na en uitdrukkeliik en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. Indien bepaalde informatie noodzakelik is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelike het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.Artikel 9 – Commercièle aanbiedingen

U kunt commercièle aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@hetgildelab.nl

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of vanenig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die en inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso (o)n (en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaaldArtikel 11 - Cookies

1.    Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek an onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan one website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website special op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.

2.    Wij gebruiken de volgende soorten cookies op one website:- Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek an onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicate en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

3.    Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies: - Geen overige cookies

4.    Wanner u one website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geinstalleerd.

5.    Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om devolgende link teraadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faqArtikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

An het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.Artikel 13 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederland Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanner hierop en wettelijke uitzondering van toepassing is.Artikel 14 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Jenny Sinton , info@hetgildelab.nl